Najľahšie sa klame jednoduchými grafmi

“Koláčové grafy sú zavádzajúce a nemali by sa používať.” (Edward Tufte)

Mýtus o nulovej osi “y” a kontext

Hľadáte dobré grafy? Quartz ich má veľa, pekne pokope

Image for post
Image for post
Atlas.
Image for post
Image for post
Príklady grafov na Atlase.
Odznelo na konferencii DataConf v Brne.

Niekedy nepotrebujete čísla

Image for post
Image for post
Google Trends pre Slovensko.

Jednoduché grafy a kontext

Image for post
Image for post

Written by

Journalist / newsletter writer / podcast producer • 📩 weekly tech & media newsletter: https://fwiw.substack.com/welcome • 🌐 info: https://davidtvrdon.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store